Services

เราให้บริการหลากหลายรูปแบบตามกลไกการเชื่อมโยงและตอบสนองการให้บริการนวัตกรรมอย่างครบวงจร (Total Innovation Solutions) สำหรับผู้ประกอบการ SME Startup องค์กรขนาดใหญ่ อาจารย์นักวิจัย นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและชุมชน

Highlight

Activities

แหล่งรวบรวมข่าวสาร และกิจกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านสามารถเข้าร่วมได้

News, Update

Know What We Do

Partners