IASA / NMCO / IMO : ประสานความร่วมมือและเครือข่าย เพื่อสร้าง “ความเป็นไปได้” ครั้งใหม่

IASA / NMCO / IMO
ประสานความร่วมมือและเครือข่าย 
เพื่อสร้าง “ความเป็นไปได้” ครั้งใหม่ 

________


“ไปคนเดียวไปได้ไว ไปได้ไกลต้องไปด้วยกัน”

ประโยคเชย ๆ ที่เราต่างต้องเคยได้ยินผ่านหู แต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าถ้อยคำที่ร้อยเรียงกันอยู่บนนั้นเป็นความจริง ⠀⠀⠀ตลอดหลายปีของการดำเนินงาน อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) พิสูจน์ตัวเองด้วยความสำเร็จของการผลักดันทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งหนึ่งในกลไกที่สร้างความสำเร็จดังกล่าว เกิดจากการเชื่อมโยงและผสานการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนเข้าด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม ความมุ่งมั่นในการผลักดันทรัพยากรที่มีอยู่ในมือเพียงลำพังนั้น บางครั้งก็ไม่พอเพียงต่อการสร้างความสำเร็จครั้งต่อไป ในระดับมหภาคหรือในระดับสากล ให้เกิดขึ้นได้โดยง่าย 

⠀⠀⠀STeP จึงตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายที่สามารถช่วยเสริมแรงซึ่งกันและกัน ในการผลักดันความสำเร็จให้เติบโตขึ้นไปอีกระดับ ด้วยแม้แต่ตัวเราเอง ก็ก่อร่างสร้างฐานขึ้นมาจากข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 7 คณะ ภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เราจึงเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า 

“พลังของความร่วมมือและเครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็ง สามารถสร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ได้อีกมาก”


⠀⠀⠀แต่ทุกการก้าวย่างไปข้างหน้า ย่อมมีความท้าทายเสมอ ซึ่งหนึ่งสิ่งที่ยากที่สุดสำหรับการสร้างความร่วมมือนั้น คือการทำให้ทุกฝ่ายมองไปยังเป้าหมายเดียวกันและพร้อมที่จะเดินเคียงข้างไปจนถึงปลายทางความสำเร็จ ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องพึ่งพาความสามารถด้านการบริหารจัดการของทั้ง 3 ทีม ผู้ดูแลความร่วมมือจากสามเส้นทาง ในการทำสิ่งเหล่านั้นให้เป็นจริง 


ขึ้นรูปโครงการ ประสานเชิงนโยบาย ทั้งเครือข่ายภายในและต่างประเทศ : ทีม IASA

⠀⠀⠀หนึ่งในพันธกิจอันเป็นเป้าหมายสำคัญของ STeP คือการมุ่งสร้างพันธมิตรและการทำงานร่วมกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราจึงมี ทีม IASA เป็นผู้ “รับจบ” ในการประสานหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการทำแผนพัฒนาเชิงนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ 

โดยทางทีมจะให้การดูแลตั้งแต่ในส่วนของการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อนำไปยื่นให้แหล่งทุนพิจารณา รวมถึงการประสานงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการดำเนินงานในทุกขยัก เพื่อผลักดันให้แผนงานดังกล่าวเคลื่อนตัวไปข้างหน้า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ไปจนถึงระดับประเทศ 


สะพานเชื่อมเครือข่าย Science Park ภาคเหนือ : ทีม NMCO

⠀⠀⠀หลายครั้งที่การรวมตัวของผู้ที่มีเป้าหมายเดียวกัน ได้สร้างความประจักษ์ให้เห็นว่ามันสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้ ด้วยเหตุนี้ เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันการศึกษา อันมีจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งเดียวกัน จึงนับเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งที่สุด และเพื่อให้การประสานงานระหว่างเครือข่ายเป็นไปได้อย่างราบรื่น เราจึงต้องพึ่งพา ทีม NMCO ในการเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งนอกจากการประสานองค์รวมแล้ว ทีม NMCO ยังให้การรับผิดชอบในส่วนของการสร้างข้อเสนอโครงการสำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค รวมไปถึงการจัดงานและกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในเครือข่ายให้ได้รับการยกระดับความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนประเทศต่อไป


ตัวเร่งปฏิกิริยา ขับเคลื่อนการพัฒนาใน มช. : ทีม IMO

⠀⠀⠀นอกจากความร่วมมือจากภายนอกแล้ว การสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายภายในเองก็สำคัญเช่นกัน ทีม IMO จึงรับหน้าที่ในการบริหารงานนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อผลักดันงานวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยให้สามารถนำออกไปใช้ได้จริง โดยให้การประสานงานดูแลใน 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาเทคโนโลยี, การจดสิทธิบัตร และการปั้นธุรกิจ 

ทีม IMO จึงเปรียบเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยา ที่ปูแนวทางให้เกิดกลไกที่สามารถขับเคลื่อนแผนของ มช. ได้ไวขึ้น ราบรื่นขึ้น รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมในการทำงานใหม่ให้บุคลากรภายใน ทั้งอาจารย์และนักวิจัย สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องได้พร้อมกับพลวัตรของโลก 


⠀⠀⠀ความร่วมมือที่หลากหลาย และเครือข่ายในปัจจุบัน นับเป็นตัวแปรสำคัญที่ช่วยให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือและภูมิภาคอื่น ๆ ในประเทศ เป็นไปได้อย่างเต็มกำลัง อย่างไรก็ตาม นอกจากการเป็นผู้ผสานความเข้มแข็งเหล่านี้ไว้ด้วยกันแล้ว ทีม IASA, ทีม NMCO และทีม IMO ยังพร้อมเปิดรับความร่วมมือและพันธมิตรใหม่อยู่เสมอ 

ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน องค์กร มหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือแม้แต่ภาคประชาชน ที่มีเจตนารมณ์ อยากประสานความร่วมมือเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน สามารถบอกโจทย์ความต้องการมาได้ที่ ได้ที่ทุกช่องทางติดต่อของ STeP หรือเดินทางมาหาเราโดยตรงที่ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 


เชื่อมือเถอะ แผนระดับยุทธศาสตร์ เราก็สร้างความเป็นไปได้มาแล้ว เพราะ STeP เราทำอะไรได้อีกเยอะ


_______


ทำความรู้จักทีมอื่น ๆ จาก STeP ได้ที่: Know What We Do 

#CMUSTeP #MakeInnovationSimple #CreativeSTeP #knowWhatWeDo #MOU #RSP #NSP #Alliances