ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(Management Information System: MIS)

ระบบนี้จัดเป็นส่วนหนึ่งขอระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ : Back Office
(ERP for Higher Education) ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 1036/2566
เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์