อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำหน้าที่ในฐานะแม่ข่ายการบริหารงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ภายใต้การสนับสนุนของกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยบริหารจัดการในรูปแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย ร่วมกับอีก 13 มหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ ประกอบไปด้วย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ทำให้เกิดการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) นำไปสู่การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานนวัตกรรม (Innovation-based Economy) ของภาคเหนือ โดยใช้พลังของมหาวิทยาลัยสร้างความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ต่อไป

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
(จังหวัดเชียงใหม่)

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการสนับสนุนพื้นที่ตั้งอาคารฯ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เพื่อสร้างให้เกิดระบบนิเวศน์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการสร้างงานวิจัยและพัฒนา โดยได้ให้บริการแก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในพื้นที่อาคารฯ ไปแล้วทั้งสิ้น 53 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.5 ของพื้นที่ให้บริการทั้งหมด เกิดเป็นกิจกรรมภายในอาคาร จำนวน 11,036 กิจกรรม และมีผู้เข้ามาใช้ประโยชน์จากอาคารอย่างต่อเนื่องแล้วจำนวน 146,464 ราย ทำให้เกิดการจ้างงาน 566 ราย และมีมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียน 1,830 ล้านบาท (ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564)