Welcome to Northen Science Park Websiteอุทยานวิทยาศาสตร์ คืออะไร


    คือสถานที่ที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมร่วมกันของภาคการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และภาครัฐบาล เพื่อออกสู่เชิงพาณิชย์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม มูลค่าการผลิตภัณฑ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชนนำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่และประเทศอุทยานวิทยาศาสตร์นิยามสั้น ๆ ได้ว่า "นิคมวิจัย"
ประวัติอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ


     เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ พร้อมกรอบวงเงินงบประมาณดำเนินงาน โดยจัดสรรงบประมาณอุดหนุนก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน 497 ล้านบาท โดยมีกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั้ง 3 แห่ง
     อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park) ขับเคลื่อนกลไกในการสร้างกระบวนการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมโดยมีอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแม่ข่ายดำเนินงานบริหารจัดการร่วมกับ 13 มหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านพื้นที่ในการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จำนวน 52.71 ไร่ ในพื้นที่การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิทยาเขตดอยคำ โดยมีการก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 และมีการก่อสร้างโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovative Food Fabrication Pilot Plant) ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยเครือข่าย


Chiang Mai Air Pollution: Real-time Air Quality Index (AQI)


* อัพเดตเมื่อ 2023-10-03 17:00:00

30

Chiang Mai

LIVE AQI INDEX

คุณภาพอากาศดี