“งดรับ งดให้” ในทุกโอกาส : STeP ขานรับนโยบาย มช. ไม่รับของขวัญและของกำนัล

“งดรับ งดให้” ในทุกโอกาส : STeP ขานรับนโยบาย มช. ไม่รับของขวัญและของกำนัล
______⠀⠀⠀วันที่ 10 เมษายน 2567 รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ประกาศเจตจำนง เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอุทยานฯ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ป้องกันการทุจริตและพฤติมิชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกรูปแบบอย่างจริงจัง และหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรืออาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้ชี้แนะแนวทางปฏิบัติแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ให้ทราบและถือปฏิบัติ เพื่อสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กรและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน


#CMUSTeP #MaKeInnovationSimple #CreativeSTeP #Firstmover #technology #Innovation #NoGiftPolicy