แจ้งพ้นสภาพพนักงาน


อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งให้ทราบว่า

นางสาวพักร์ภิรมย์ ต๊ะโพธิ์ (มะเหมี่ยว) ได้สิ้นสุดการเป็นพนักงานของอุทยานฯ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2566

หากท่านประสงค์จะติดต่ออุทยานฯ โปรดติดต่อ

นางสาวเกศรินทร์ ซาวแดง พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

ทีมสนับสนุนการร่วมวิจัยกับภาคอุตสาหกรรม

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่อีเมล์ kedsarin@step.cmu.ac.th