STeP ร่วมกิจกรรม RSP Knowledge Sharing 2023 แบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงาน พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรต่อยอดสู่การให้บริการอย่างมีระบบ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานฯ และ ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี รองผู้อำนวยการฯ นำเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (RSP Knowledge Sharing 2023) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เตรียมความพร้อมการให้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคให้มีมาตรฐานสร้างโอกาสเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน ในการนี้ รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานคณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (จังหวัดนครราชสีมา)

ทั้งนี้ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กปว.) มอบหมายให้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รับผิดชอบดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (RSP Knowledge Sharing 2023) โดยมี คุณทิพวัลย์ เวชชการัณย์ ผู้อำนวยการกลุ่มอุทยานวิทยาศาสตร์ กปว. ให้เกียรติกล่าววัตถุประสงค์การจัดงานพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากร 16 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค


นอกจากนี้ รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานฯ ในฐานะรองประธานคณะทำงานขับเคลื่อนอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ ได้ร่วมเสวนา “การบริหารจัดการโครงสร้างอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค” กับผู้บริหารอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค อีก 3 แห่ง เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และมุมมองเชิงลึกในการบริหารจัดการพื้นที่ ยกระดับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานอุทยานวิทยาศาสตร์บูรณาการองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมสู่การประยุกต์ใช้ในการให้บริการอย่างสร้างสรรค์