สำนักปลัดกระทรวง อว. โดย กปว. จัดแข่งขัน R2G National Pitching เฟ้นหาสุดยอดธุรกิจระดับประเทศพร้อมส่งผู้ประกอบการสู่การเรียนรู้ขยายธุรกิจไปต่างแดน

กองส่งเสริมและประสานงานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดกิจกรรม Regional to Global Platform (R2G) National Pitching โดยมี ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองส่งเสริมและประสานงานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ให้เกียรติกล่าวถึงเป้าหมายของการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ และ อาจารย์ ดร.ภวิกา มงคลกิจทวีผล ผู้จัดการโครงการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมฯ ทั้งนี้ ได้มีผู้แทนจาก กปว. และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการนำเสนอแผนธุรกิจ (Pitching) ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

.

กิจกรรม R2G National Pitching ภายใต้แผนงาน “การส่งเสริมผู้ประกอบการภูมิภาคสู่ตลาดโลก” (Regional to Global Platform: R2G) โดยการสนับสนุนจากกองส่งเสริมและประสานงานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้ 16 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ดำเนินการจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อส่งเสริมและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการในภูมิภาคด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมเฟ้นหาตัวแทนผู้ประกอบการจาก 20 บริษัท ทั่วประเทศ เหลือเพียง 2 บริษัท ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสุนีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเป็นผู้มอบโล่รางวัล พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท ให้แก่ 2 บริษัท จาก 2 ประเภทธุรกิจและบริการ ประกอบด้วย ประเภท service/platform ได้แก่ บริษัท เอฟวรี่เดย์ดอกเตอร์ จำกัด จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ประเภท product/goods ได้แก่ บริษัท 108 ฟู้ด จำกัด จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยหลังจากนี้ ผู้ประกอบการทั้ง 20 บริษัท จะมีโอกาสในการขยายธุรกิจ พร้อมพบ partner และเครือข่ายความร่วมมือที่สามารถผลักดันให้เกิดการขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศได้

.

ทั้งนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว และพร้อมเป็นตัวกลางในการสนับสนุนผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์สู่ระดับสากลต่อไป
STeP ขอแสดงความยินดีกับ 2 บริษัทที่ผ่านคัดเลือกและขอขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านพร้อมขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาธุรกิจสู่เป้าหมายต่อไป