STeP เดินทางมาถึงรอบสุดท้ายกับงาน Thailand Bootcamp & Final Selection การคัดเลือกเหล่าน้องๆนักศึกษา พาลุยพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการไกลถึงต่างแดน

รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวรายงานในพิธีเปิดงาน Thailand Bootcamp & Final Selection ภายใต้โครงการการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศ โดยมี คุณพันธ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล และรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานดังกล่าว ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

ในการนี้ อาจารย์ ดร.ภวิกา มงคลกิจทวีผล ผู้จัดการโครงการอุทยานฯ ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งภายในงานฯ ยังได้รับเกียรติจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญหลายสำนัก ร่วมเป็นคณะกรรมการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกน้องๆ นักศึกษา และในช่วงเย็นได้มีการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ผ่านการคัดเลือก พร้อมร่วมกิจกรรม Networking ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ทั้งนี้น้องๆผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรม Preparing CEO for Aboard เพื่อให้นักศึกษารู้ถึงเรื่องการวางเป้าหมายของธุรกิจ (Goal Setting) และเรื่องมารยาทธุรกิจ (Business Sttiquet) รวมถึงจะเดินทางไปใช้ชีวิตร่วมกับ International Icubator