STeP ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) และพิธีมอบป้ายสัญลักษณ์ให้แก่เครือข่ายฯ ปี 2566 (ครั้งที่ 2)

ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) และพิธีมอบป้ายสัญลักษณ์ให้แก่เครือข่ายฯ ปี 2566 (ครั้งที่ 2) เพื่อสร้างการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของ TED Fellow อย่างเป็นรูปธรรม และบริการของเครือข่ายฯ TED Fellow ให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยอาศัยกลไกการสร้างการรับรู้ โดยมีดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ และกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) และมอบป้ายสัญลักษณ์ให้แก่ TED Fellow ณ สำนักงานกองทุนฯ TED Fund ชั้น 1 อาคาร สวทช. โยธี กรุงเทพฯ

ในการนี้ STeP ในฐานะหน่วยงานที่สร้างระบบการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น (Startup) และส่งเสริมสนับสนุนการสร้างศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนนั้น ได้นำทีมผู้ประกอบการที่ได้รับทุน ภายใต้ความดูแลของอุทยานฯ โดยคุณนวลพรรณ กิติราช จาก บริษัท ดีมีเทกซ์ โซลูชั่น เข้ารับมอบป้ายการสนันสนุนทุน โครงการ ด็อกเตอร์เอกซ์ (DR.EX) ชุดน้ำยาตรวจคัดกรองสารฆ่าแมลงที่ตกค้างในกระแสเลือด ในงานดังกล่าว อีกด้วย