Local / PubSec / EIC : กลุ่มคนที่เดินเคียงข้าง “ชุมชน” บนเส้นทางสู่ความยั่งยืน

Local / PubSec / EIC
กลุ่มคนที่เดินเคียงข้าง “ชุมชน” บนเส้นทางสู่ความยั่งยืน 

__________________


“เมื่อชุมชนแสดงให้เราเห็นว่า ‘เขามีดีอย่างไร’ เราจึงมีหน้าที่สนับสนุนกลับไป เพื่อให้เขาเห็นว่า ‘เขาจะดีขึ้นได้อีกอย่างไร’” 


⠀⠀⠀หนึ่งประโยคที่สะท้อนบทบาทของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ได้เป็นอย่างดี ในฐานะองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งของ “ชุมชนพื้นที่ภาคเหนือ” อันประกอบด้วยหน่วยชุมชนย่อยที่มีความหลากหลายสูง ทั้งในด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีคุณค่าและเอกลักษณ์ของตนเอง

ด้วยความพร้อมของ STeP ในการเป็นหน่วยงานภายใต้สถาบันการศึกษา ที่สามารถดึงเอาองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยมาใช้เพื่อพัฒนาชุมชนได้อย่างรอบด้าน ความท้าทายของการ “สนับสนุนชุมชน” ที่ว่านั้น จึงไม่ใช่เพียงการจะบริหารจัดการทรัพยากรเหล่านี้อย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน แต่ยังรวมถึงการต้องมองหาวิธีการที่ดีที่สุด ในการผลักดันชุมชนที่แตกต่างหลากหลายเหล่านั้น ไปสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืนในแบบของตัวเอง 


⠀⠀⠀นั่นจึงเป็นที่มาของ “กลุ่มคน” ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนชุมชนในมิติต่าง ๆ อย่างครอบคลุม เพื่อให้ทุกความหลากหลายของชุมชนนั้นได้รับการเติมเต็มอย่างเหมาะสมและตรงจุด จนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น และยกระดับไปสู่ความยั่งยืนในที่สุด

โดยกลุ่มคนเหล่านี้ แบ่งออกเป็น 3 ทีม ตามขอบเขตการทำงาน ได้แก่

คลี่คลายปัญหา ส่งเสริม CSR ให้ชุมชน : ทีม Local 

⠀⠀⠀สำหรับเกษตรกร, ผู้ประกอบการรายเล็ก, SME หรือวิสาหกิจชุมชน ที่พบปัญหาหรือมีความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ไม่ว่าจะในกระบวนการใดก็ตาม ทีม Local จะเป็นผู้ “รับจบ” ปัญหาและความต้องการเหล่านี้ โดยการนำโจทย์ที่ได้รับจากผู้ประกอบการ ไปพัฒนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีให้แก่คนในชุมชน เพื่อคลี่คลายปัญหาเดิมไปพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพให้พวกเขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ทีม Local ยังเป็นตัวกลางในการประสานระหว่างภาคเอกชนและชุมชน ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม (CSR) ในชุมชนพื้นที่ภาคเหนือมากขึ้น 

ประสานความร่วมมือรัฐ พัฒนาชุมชนตามพื้นที่ : ทีม PubSec 

⠀⠀⠀หนึ่งในการสนับสนุนชุมชนที่สร้างแรงขับเคลื่อนได้มากที่สุด คือการสนับสนุนจากภาครัฐ แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่ชุมชนจะสามารถดำเนินการเพื่อเข้าถึงการสนับสนุนเหล่านั้นด้วยตัวเอง ด้วยเหตุนี้ ทีม PubSec จึงรับหน้าที่ต่อยอดนโยบายของรัฐฯ มาสู่การสร้างโครงการต่าง ๆ ที่ออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของชุมชนแต่ละพื้นที่ โดยอาศัยการประสานความร่วมมือทั้ง 4 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคมหาวิทยาลัย เอกชนในท้องถิ่น และชุมชน เพื่อให้เกิดการผลักดันไปสู่การยกระดับได้จริง

ดันชุมชนสร้างสรรค์ ปั้น Startup ท้องถิ่น : ทีม EIC 

⠀⠀⠀‘ย่านชุมชนสร้างสรรค์’ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสำคัญที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มุ่งหน้าขับเคลื่อน เพื่อสร้างศูนย์กลางการอนุรักษ์และพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมล้านนาด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ โดยทีม EIC ได้รับไม้ต่อมาดำเนินการในส่วนของการปั้นผู้ประกอบการ Startup ในท้องถิ่น ให้สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง ด้วยการรวบรวมเอาทรัพยากรในด้านองค์ความรู้ นวัตกรรม และความร่วมมือ ทั้งจากภาคมหาวิทยาลัยและภาคชุมชน มาสนับสนุนผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ ให้สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และต่อยอดเป็นธุรกิจสร้างรายมั่นคง 


แม้กลุ่มคนทั้ง 3 ทีมนี้จะมีบทบาทในการสนับสนุนชุมชนที่แตกต่างกัน แต่หนึ่งสิ่งที่มีร่วมกันคือความมุ่งมั่น ตั้งใจ และปรารถนาที่จะให้ทุกชุมชนในความดูแลได้รับการสนับสนุนที่ดีไปจนถึงจุดหมายความยั่งยืน

⠀⠀⠀ถึงตรงนี้ ผู้อ่านน่าจะพอเห็นภาพของประโยคแรกของบทความได้ชัดมากขึ้น และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการดำเนินงานของ “กลุ่มคน” ผู้ทำงานเคียงข้างชุมชนเท่านั้น STeP เรายังพร้อมเปิดรับโจทย์และปัญหาจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจชุมชน SME หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการรายย่อย หากสนใจร่วมงานกับคนเก่งเหล่านี้ สามารถติดต่อได้ที่ Facebook: CMUSTeP หรือเดินทางมาหาเราโดยตรงได้ที่ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) : https://maps.app.goo.gl/Gg5m5CeUoutbA4B18 


ไม่ว่าโจทย์จะยากหรือง่าย เราพร้อมตอบรับเสมอ เพราะ STeP เราทำอะไรได้อีกเยอะ

#CMUSTeP #MakeInnovationSimple #CreativeSTeP #PeopleInSTeP #LocalCulture #ชุมชน