ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด

2023-09-26 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทุกตำแหน่ง) รายละเอียด
2023-09-18 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้าย (ทุกตำแหน่ง) รายละเอียด
2023-09-05 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง (ทุกตำแหน่ง) รายละเอียด
2023-08-29 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรก(ทุกตำแหน่ง) รายละเอียด
2023-08-22 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งช่างเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการ รายละเอียด
2023-08-11 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร (Enterprise Architecture) รายละเอียด
2023-08-11 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2023-08-11 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานประสานงานต่างประเทศ รายละเอียด
2023-08-11 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร รายละเอียด
2023-08-11 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
2023-08-11 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งวิศวกร รายละเอียด
2023-08-11 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียด
2023-06-30 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร (Digital Transformation) รายละเอียด
2023-06-30 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบัญชี รายละเอียด
2023-06-30 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งบริหารจัดการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2023-06-30 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานประสานงาน รายละเอียด
2023-06-30 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนงานซ่อมบำรุง รายละเอียด
2023-06-30 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
2023-06-22 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร (Digital Transformation) รายละเอียด
2023-06-22 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งบริหารจัดการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2023-06-22 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานประสานงาน รายละเอียด
2023-06-22 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนงานซ่อมบำรุง รายละเอียด
2023-06-22 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
2023-06-20 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานบัญชี รายละเอียด
2023-06-14 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร รายละเอียด
2023-06-14 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร (Digital Transformation) รายละเอียด
2023-06-14 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร (Enterprise Architecture) รายละเอียด
2023-06-14 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองพนักงานบริหารจัดการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2023-06-14 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานประสานงานองค์กร รายละเอียด
2023-06-14 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนงานซ่อมบำรุง รายละเอียด
2023-06-14 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
2023-06-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร รายละเอียด
2023-06-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร (Digital Transformation) รายละเอียด
2023-06-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร (Enterprise Architecture) รายละเอียด
2023-06-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกพนักงานบริหารจัดการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2023-06-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานประสานงานองค์กร รายละเอียด
2023-06-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนงานซ่อมบำรุง รายละเอียด
2023-06-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
2023-05-26 | ประกาศรับสมัครพนักงานบัญชี รายละเอียด
2023-05-26 | ประกาศเลื่อนรับสมัครงาน รายละเอียด
2023-05-15 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร รายละเอียด
2023-05-15 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร (Digital Transformation) รายละเอียด
2023-05-15 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร (Enterprise Architecture) รายละเอียด
2023-05-15 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2023-05-15 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รายละเอียด
2023-05-15 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานประสานงานองค์กร รายละเอียด
2023-05-15 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนงานซ่อมบำรุง รายละเอียด
2023-04-04 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร รายละเอียด
2023-04-04 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รายละเอียด
2023-04-04 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2023-04-04 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร (งานประชาสัมพันธ์) รายละเอียด
2023-04-04 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร (งานสร้างคอนเทนต์) รายละเอียด
2023-04-04 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียด
2023-04-04 | ประกาศรายชื่อผู้ผานการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจชุมชนและสนับสนุนโครงการภาครัฐ รายละเอียด
2023-04-04 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร รายละเอียด
2023-03-27 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสุดท้ายแรกตำแหน่งพนักงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2023-03-27 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร รายละเอียด
2023-03-27 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รายละเอียด
2023-03-27 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร (งานประชาสัมพันธ์) รายละเอียด
2023-03-27 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร (งานสร้างคอนเทนต์) รายละเอียด
2023-03-27 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียด
2023-03-27 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจชุมชนและสนับสนุนโครงการภาครัฐ รายละเอียด
2023-03-27 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้าย ตำแหน่งพนักงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร รายละเอียด
2023-03-16 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร รายละเอียด
2023-03-16 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รายละเอียด
2023-03-16 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร (งานประชาสัมพันธ์) รายละเอียด
2023-03-16 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร (งานสร้างคอนเทนต์) รายละเอียด
2023-03-16 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสุดท้ายแรกตำแหน่งพนักงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2023-03-16 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียด
2023-03-16 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจชุมชนและสนับสนุนโครงการภาครัฐ รายละเอียด
2023-03-16 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้าย ตำแหน่งพนักงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร รายละเอียด
2023-03-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร รายละเอียด
2023-03-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รายละเอียด
2023-03-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร (งานประชาสัมพันธ์) รายละเอียด
2023-03-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร (งานสร้างคอนเทนต์) รายละเอียด
2023-03-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2023-03-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียด
2023-03-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอกแรกตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจชุมชนและสนับสนุนโครงการภาครัฐ รายละเอียด
2023-03-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอกแรก ตำแหน่งพนักงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร รายละเอียด
2023-02-15 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร รายละเอียด
2023-02-15 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รายละเอียด
2023-02-15 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร (งานประชาสัมพันธ์) รายละเอียด
2023-02-15 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร (งานสร้างคอนเทนต์) รายละเอียด
2023-02-15 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2023-02-15 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียด
2023-02-15 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจชุมชนและสนับสนุนโครงการภาครัฐ รายละเอียด
2023-02-15 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร รายละเอียด
2023-01-24 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบัญชี รายละเอียด
2023-01-24 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริหารงานคุณภาพงานบริการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2023-01-24 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2023-01-24 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รายละเอียด
2023-01-17 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้าย ตำแหน่งพนักงานบัญชี รายละเอียด
2023-01-17 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้าย ตำแหน่งพนักงานการเงิน รายละเอียด
2023-01-17 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้าย ตำแหน่งวิศวกรโยธา รายละเอียด
2023-01-17 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้าย ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล รายละเอียด
2023-01-17 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอกสุดท้าย ตำแหน่งพนักงานบริหารงานคุณภาพงานบริการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2023-01-17 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้าย ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2023-01-17 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รายละเอียด
2023-01-05 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรก ตำแหน่งพนักงานบัญชี รายละเอียด
2023-01-05 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรก ตำแหน่งพนักงานการเงิน รายละเอียด
2023-01-05 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรก ตำแหน่งวิศวกรโยธา รายละเอียด
2023-01-05 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรก ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล รายละเอียด
2023-01-05 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอกแรก ตำแหน่งพนักงานบริหารงานคุณภาพงานบริการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2023-01-05 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรก ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2023-01-05 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รายละเอียด
2022-12-13 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานบริหารงานคุณภาพงานบริการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2022-12-13 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานบัญชี รายละเอียด
2022-12-13 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานการเงิน รายละเอียด
2022-12-13 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งวิศวกรโยธา รายละเอียด
2022-12-13 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล รายละเอียด
2022-12-13 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2022-12-13 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รายละเอียด
2022-11-03 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบัญชี รายละเอียด
2022-11-03 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานพัสดุ รายละเอียด
2022-11-03 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานการเงิน รายละเอียด
2022-11-03 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป รายละเอียด
2022-11-03 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานด้านกฎหมาย รายละเอียด
2022-11-03 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า รายละเอียด
2022-11-03 | ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2022-11-03 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริหารงานคุณภาพงานบริการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2022-11-03 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2022-11-03 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รายละเอียด
2022-11-03 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2022-10-19 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานพัสดุ รายละเอียด
2022-10-18 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานบัญชี รายละเอียด
2022-10-18 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานการเงิน รายละเอียด
2022-10-18 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป รายละเอียด
2022-10-18 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานด้านกฎหมาย รายละเอียด
2022-10-18 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า รายละเอียด
2022-10-18 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2022-10-18 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานบริหารงานคุณภาพงานบริการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2022-10-18 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2022-10-18 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รายละเอียด
2022-10-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานบัญชี รายละเอียด
2022-10-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานการเงิน รายละเอียด
2022-10-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานพัสดุ รายละเอียด
2022-10-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร รายละเอียด
2022-10-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป รายละเอียด
2022-10-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานด้านกฎหมาย รายละเอียด
2022-10-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า รายละเอียด
2022-10-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2022-10-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานบริหารงานคุณภาพงานบริการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2022-10-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2022-10-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รายละเอียด
2022-10-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2022-09-27 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานบัญชี รายละเอียด
2022-09-27 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานการเงิน รายละเอียด
2022-09-27 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานพัสดุ รายละเอียด
2022-09-27 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร รายละเอียด
2022-09-27 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป รายละเอียด
2022-09-27 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานด้านกฎหมาย รายละเอียด
2022-09-27 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า รายละเอียด
2022-09-27 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2022-09-27 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานบริหารงานคุณภาพงานบริการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2022-09-27 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2022-09-27 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รายละเอียด
2022-09-27 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2022-09-07 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานบัญชี รายละเอียด
2022-09-07 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานการเงิน รายละเอียด
2022-09-07 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานพัสดุ รายละเอียด
2022-09-07 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร รายละเอียด
2022-09-07 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป รายละเอียด
2022-09-07 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานด้านกฎหมาย รายละเอียด
2022-09-07 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า รายละเอียด
2022-09-07 | ประกาศรับสมัครบริหารจัดการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2022-09-07 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานบริหารงานคุณภาพงานบริการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2022-09-07 | ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2022-09-07 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร รายละเอียด
2022-09-07 | ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2022-08-19 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานอุทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2022-08-04 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่สุดท้าย เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานอุทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2022-07-26 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่สอง เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานอุทยาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2022-07-20 | ประกาศรายชื่อผู้มีสอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานประสานงานต่างประเทศ รายละเอียด
2022-07-20 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานระบบคุณภาพ รายละเอียด
2022-07-20 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร รายละเอียด
2022-07-20 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียด
2022-07-08 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
2022-07-08 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2022-07-08 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานประสานงาน รายละเอียด
2022-06-30 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานประสานงานต่างประเทศ รายละเอียด
2022-06-30 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานระบบคุณภาพ รายละเอียด
2022-06-30 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร รายละเอียด
2022-06-30 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียด
2022-06-29 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2022-06-29 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานประสานงาน รายละเอียด
2022-06-28 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการปฎิบัติงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2022-06-28 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการดำเนินการพื้นที่ทดสอบตลาด รายละเอียด
2022-06-28 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
2022-06-22 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง​ตำแหน่งพนักงานประสานงาน รายละเอียด
2022-06-22 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง​ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ​นวัตกรรม​และ​ความ​ร่วมมือ​ต่างประเทศ​ รายละเอียด
2022-06-21 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการปฎิบัติงานออกแบบสร้างสรรค์​ รายละเอียด
2022-06-21 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานสนับสนุนพื้นที่การดำเนินงานทดสอบตลาด รายละเอียด
2022-06-21 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ​ รายละเอียด
2022-06-14 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2022-06-14 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานประสานงาน รายละเอียด
2022-06-13 | OJR CCM รายละเอียด
2022-05-31 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
2022-05-31 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการดำเนินการพื้นที่ทดสอบตลาด รายละเอียด
2022-05-31 | ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2022-05-20 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานอุทยานฯ ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2022-05-20 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานอุทยานฯ ตำแหน่งวิศวกรออกแบบ รายละเอียด
2022-05-20 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานอุทยานฯ ตำแหน่งวิศวกรโรงงาน รายละเอียด
2022-05-20 | ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2022-05-20 | ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานประสานงาน รายละเอียด
2022-05-12 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์​สอบ​รอบสุดท้าย​ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2022-05-12 | ประกาศ​รายชื่อ​ผู้​มีสิทธิ์​สอบ​รอบสุดท้ายตำแหน่งวิศวกรออกแบบ รายละเอียด
2022-05-09 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งช่างเทคนิคโรงงานต้นแบบและเทคโนโลยี รายละเอียด
2022-05-09 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งวิศวกรโรงงานต้นแบบและเทคโนโลยี รายละเอียด
2022-05-09 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งวิศวกรออกแบบ รายละเอียด
2022-05-02 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2022-05-02 | ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานออกแบบ รายละเอียด
2022-05-02 | ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย รายละเอียด
2022-05-02 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งวิศวกรออกแบบ รายละเอียด
2022-04-27 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งวิศวกรโรงงานต้นแบบและเทคโนโลยี รายละเอียด
2022-04-27 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งช่างเทคนิคโรงงานต้นแบบและเทคโนโลยี รายละเอียด
2022-04-19 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรก ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2022-04-19 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant) รายละเอียด
2022-04-19 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรก ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2022-04-12 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกรออกแบบ รายละเอียด
2022-04-04 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งช่างเทคนิคโรงงานต้นแบบและเทคโนโลยี รายละเอียด
2022-04-04 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกรโรงงานต้นแบบและเทคโนโลยี รายละเอียด
2022-03-24 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2022-03-24 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย รายละเอียด
2022-03-24 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2022-03-11 | ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานทั่วไป รายละเอียด
2022-03-09 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
2022-03-04 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสุดท้าย ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานทั่วไป รายละเอียด
2022-03-01 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
2022-02-23 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบที่สองตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานทั่วไป รายละเอียด
2022-02-18 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2022-02-15 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานทั่วไป รายละเอียด
2022-02-10 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสุดท้าย ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2022-02-10 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียด
2022-02-01 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2022-01-20 | ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานทั่วไป รายละเอียด
2022-01-12 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น พนักงานบัญชี รายละเอียด
2022-01-12 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร รายละเอียด
2022-01-12 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการคุณภาพโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี รายละเอียด
2022-01-12 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2022-01-12 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี รายละเอียด
2022-01-10 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายพนักงานบัญชี รายละเอียด
2022-01-10 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร รายละเอียด
2022-01-10 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการคุณภาพโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี รายละเอียด
2022-01-10 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2022-01-10 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี รายละเอียด
2022-01-07 | ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2021-12-22 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกพนักงานบัญชี รายละเอียด
2021-12-22 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร รายละเอียด
2021-12-22 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการคุณภาพโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี รายละเอียด
2021-12-22 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2021-12-22 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี รายละเอียด
2021-12-17 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย รายละเอียด
2021-12-08 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสัญญาจ้างตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย รายละเอียด
2021-11-24 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานบัญชี รายละเอียด
2021-11-24 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร รายละเอียด
2021-11-24 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานบริหารจัดการคุณภาพโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี รายละเอียด
2021-11-24 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานบริหารจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2021-11-24 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานวิเคราะห์สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี รายละเอียด
2021-11-12 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย รายละเอียด
2021-11-12 | ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2021-11-12 | ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งวิศวกร รายละเอียด
2021-11-12 | ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานเขียนแบบงานระบบ BIM (BIM Modeler) รายละเอียด
2021-11-05 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งวิศวกรสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียด
2021-11-03 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2021-11-02 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งวิศวกรสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียด
2021-10-29 | ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี รายละเอียด
2021-10-29 | ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี รายละเอียด
2021-10-29 | ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานพัสดุ รายละเอียด
2021-10-27 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งวิศวกร รายละเอียด
2021-10-27 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานเขียนแบบงานระบบ BIM (BIM Modeler) รายละเอียด
2021-10-20 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนโรงงานต้นแบบและเทคโนโลยี รายละเอียด
2021-10-20 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี รายละเอียด
2021-10-20 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานพัสดุ รายละเอียด
2021-10-20 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2021-10-19 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รอบแรกตำแหน่งวิศวกรสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียด
2021-10-19 | ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2021-10-12 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งวิศวกร รายละเอียด
2021-10-12 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานเขียนแบบงานระบบ BIM (BIM Modeler) รายละเอียด
2021-10-06 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานพัสดุ รายละเอียด
2021-10-06 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี รายละเอียด
2021-10-06 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนโรงงานต้นแบบและเทคโนโลยี รายละเอียด
2021-10-06 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2021-10-05 | ประกาศเลื่อนการรับสมัครตำแหน่งวิศวกรสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียด
2021-10-05 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2021-09-29 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รอบแรกตำแหน่งวิศวกรสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียด
2021-09-29 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รอบแรกตำแหน่งวิศวกร รายละเอียด
2021-09-29 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รอบแรกตำแหน่งพนักงานเขียนแบบงานระบบ BIM (BIM Modeler) รายละเอียด
2021-09-27 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าางตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2021-09-27 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2021-09-20 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2021-09-20 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2021-09-15 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รอบแรกตำแหน่งพนักงานพัสดุ รายละเอียด
2021-09-15 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รอบแรกตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี รายละเอียด
2021-09-15 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รอบแรกตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนโรงงานต้นแบบและเทคโนโลยี รายละเอียด
2021-09-15 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2021-09-10 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2021-09-10 | ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งพนักงานพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น รายละเอียด
2021-09-07 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งวิศวกรสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียด
2021-09-07 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งวิศวกร รายละเอียด
2021-09-07 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานเขียนแบบงานระบบ BIM (BIM Modeler) รายละเอียด
2021-09-07 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2021-09-03 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างตำแหน่งพนักงานสนับสนุนการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการนวัตกรรม รายละเอียด
2021-08-26 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น รายละเอียด
2021-08-23 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานพัสดุ รายละเอียด
2021-08-23 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนโรงงานต้นแบบและเทคโนโลยี รายละเอียด
2021-08-23 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี รายละเอียด
2021-08-17 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น รายละเอียด
2021-08-11 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานอุทยานฯตำแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย รายละเอียด
2021-08-11 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานอุทยานฯตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนงานโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี รายละเอียด
2021-08-11 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานอุทยานฯตำแหน่งพนักงานบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียด
2021-08-04 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียด
2021-08-04 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนงานโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี รายละเอียด
2021-08-04 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย รายละเอียด
2021-08-03 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รอบแรกตำแหน่งพนักงานพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น รายละเอียด
2021-07-29 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียด
2021-07-29 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนงานโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี รายละเอียด
2021-07-29 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสองตำแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย รายละเอียด
2021-07-16 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักงานบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียด
2021-07-16 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งพนักเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย รายละเอียด
2021-07-16 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบแรกตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี รายละเอียด
2021-07-13 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น รายละเอียด
2021-07-13 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2021-07-07 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2021-06-25 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียด
2021-06-25 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย รายละเอียด
2021-06-25 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี รายละเอียด
2021-06-23 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2021-06-09 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบแรกตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2021-04-30 | ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รอบที่ 2 รายละเอียด
2021-04-22 | ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2021-03-31 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือกับต่างประเทศ รายละเอียด
2021-03-25 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร รายละเอียด
2021-03-25 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า รายละเอียด
2021-03-25 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนงานซ่อมบำรุง รายละเอียด
2021-03-10 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสุดท้ายตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนงานซ่อมบำรุง รายละเอียด
2021-03-10 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า รายละเอียด
2021-03-10 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสุดท้ายตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร รายละเอียด
2021-03-02 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างตำแหน่งผู้ช่วยนักจัย รายละเอียด
2021-03-02 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างตำแหน่งตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิตโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี รายละเอียด
2021-03-02 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร รายละเอียด
2021-02-23 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนงานซ่อมบำรุง รายละเอียด
2021-02-23 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองตำแหน่งพนักงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า รายละเอียด
2021-02-23 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร รายละเอียด
2021-02-22 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งผู้ช่วยนักจัย รายละเอียด
2021-02-22 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิตโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี รายละเอียด
2021-02-22 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร รายละเอียด
2021-02-11 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร รายละเอียด
2021-02-11 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนการผลิต โรงงานต้นแบบเทคโนโลยี รายละเอียด
2021-02-11 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย รายละเอียด
2021-02-11 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบแรกตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร รายละเอียด
2021-02-11 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบแรกตำแหน่งพนักงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า รายละเอียด
2021-02-11 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบแรกตำแหน่งพนักงานช่างเทคนิคสนับสนุนงานซ่อมบำรุง รายละเอียด
2021-01-29 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น รายละเอียด
2021-01-29 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2021-01-20 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2021-01-20 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น รายละเอียด
2021-01-20 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนงานซ่อมบำรุง รายละเอียด
2021-01-20 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า รายละเอียด
2021-01-20 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร รายละเอียด
2021-01-08 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2021-01-08 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองตำแหน่งพนักงานพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น รายละเอียด
2020-12-28 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบแรกตำแหน่งพนักงานพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น รายละเอียด
2020-12-28 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบแรกตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2020-12-23 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน รายละเอียด
2020-12-18 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2020-12-18 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
2020-12-18 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานพัสดุ รายละเอียด
2020-12-18 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานบัญชี รายละเอียด
2020-12-16 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ รายละเอียด
2020-12-02 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น รายละเอียด
2020-12-02 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2020-12-02 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ รายละเอียด
2020-12-02 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานบัญชี รายละเอียด
2020-12-02 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานพัสดุ รายละเอียด
2020-12-02 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
2020-12-02 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2020-11-23 | ประกาศการต่อสัญญาจ้างพนักงานสัญญาจ้าง รายละเอียด
2020-11-17 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองตำแหน่งพนักงานบัญชี รายละเอียด
2020-11-17 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองตำแหน่งพนักงานพัสดุ รายละเอียด
2020-11-17 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองตำแหน่งพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
2020-11-17 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2020-11-03 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือกับต่างประเทศ รายละเอียด
2020-11-03 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
2020-11-03 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานพัสดุ รายละเอียด
2020-11-03 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานบัญชี รายละเอียด
2020-10-16 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือกับต่างประเทศ รายละเอียด
2020-10-16 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
2020-10-16 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานพัสดุ รายละเอียด
2020-10-16 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบัญชี รายละเอียด
2020-09-15 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานควบคุมการผลิตอาหารแปรรูปโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Production Supervisor) รายละเอียด
2020-09-15 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานควบคุมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร(Product Development Supervisor) รายละเอียด
2020-09-15 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2020-09-15 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียด
2020-09-15 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2020-09-02 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานควบคุมการผลิตอาหารแปรรูปโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Production Supervisor) รายละเอียด
2020-09-02 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานควบคุมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร(Product Development Supervisor) รายละเอียด
2020-09-02 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสุดท้ายคัดเลือกรอบสองตำแหน่งพนักงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2020-09-02 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียด
2020-09-02 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสุดท้ายตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2020-08-14 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองตำแหน่งพนักงานควบคุมการผลิตอาหารแปรรูปโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Production Supervisor) รายละเอียด
2020-08-14 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองตำแหน่งพนักงานควบคุมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร(Product Development Supervisor) รายละเอียด
2020-08-14 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองตำแหน่งพนักงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2020-08-14 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียด
2020-08-14 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2020-08-04 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2020-07-15 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานควบคุมการผลิตอาหารแปรรูป โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร รายละเอียด
2020-07-15 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานควบคุมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร รายละเอียด
2020-07-15 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2020-07-15 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียด
2020-07-15 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2020-06-05 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2020-05-28 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2020-05-20 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2020-05-12 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียด
2020-04-22 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียด
2020-03-03 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2020-02-26 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้างตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการสังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2020-02-20 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2020-02-18 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2020-02-11 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2020-02-03 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2020-01-31 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ รายละเอียด
2020-01-17 | ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2020-01-06 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2019-12-23 | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2019-12-16 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2019-12-06 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2019-11-29 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2019-11-27 | เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2019-11-08 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2019-09-27 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2019-09-20 | รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2019-09-12 | รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2019-09-02 | รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2019-08-14 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2019-05-15 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2019-05-15 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2019-05-08 | รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2019-04-30 | รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2019-04-30 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานโครงการ TEDxChiangMai รายละเอียด
2019-04-25 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกรอบสุดท้าย ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ TEDxChiangMai รายละเอียด
2019-04-23 | รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน (เพิ่มเติม) สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2019-04-22 | รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2019-04-22 | รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประสานงานโครงการ TEDxChiangMai รายละเอียด
2019-03-26 | ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2019-02-12 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานสังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2019-02-08 | รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2019-02-04 | รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2019-01-28 | รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายละเอียด
2019-01-14 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานพัสดุ รายละเอียด
2019-01-14 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบัญชี รายละเอียด
2019-01-14 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานการเงิน รายละเอียด
2019-01-14 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนด้านกฎหมาย รายละเอียด
2019-01-14 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนงานโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี รายละเอียด
2019-01-14 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ทดสอบสนับสนุนงานห้องปฏิบัติการ รายละเอียด
2019-01-14 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้จัดการโรงงานต้นแบบและนวัตกรรมอาหารครบวงจร รายละเอียด
2019-01-14 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานพัฒนาระบบสารสนเทศ รายละเอียด
2019-01-14 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้จัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
2019-01-10 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศ รายละเอียด
2019-01-04 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์รอบสุดท้าย ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศ รายละเอียด
2018-12-24 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์รอบสอง ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศ รายละเอียด
2018-12-17 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศ รายละเอียด
2018-12-13 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานทั่วไปอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ รายละเอียด
2018-12-13 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานพัฒนาระบบสารสนเทศ รายละเอียด
2018-12-13 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร รายละเอียด
2018-12-13 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2018-12-07 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์รอบสาม ตำแหน่งผู้จัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
2018-12-07 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์รอบสาม ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานทั่วไปอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ รายละเอียด
2018-12-07 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์รอบสาม ตำแหน่งพนักงานพัฒนาระบบสารสนเทศ รายละเอียด
2018-12-07 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์รอบสาม ตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร รายละเอียด
2018-12-07 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์รอบสาม ตำแหน่งพนักงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2018-12-03 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์รอบสอง ตำแหน่งผู้จัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
2018-12-03 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์รอบสอง ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานทั่วไปอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ รายละเอียด
2018-12-03 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์รอบสอง ตำแหน่งพนักงานพัฒนาระบบสารสนเทศ รายละเอียด
2018-12-03 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์รอบสอง ตำแหน่งผู้จัดการโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร รายละเอียด
2018-12-03 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์รอบสอง ตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร รายละเอียด
2018-12-03 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์รอบสอง ตำแหน่งพนักงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2018-11-28 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจและความร่วมมือระหว่างประเทศ รายละเอียด
2018-11-26 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้จัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
2018-11-26 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานทั่วไปอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ รายละเอียด
2018-11-26 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานพัฒนาระบบสารสนเทศ รายละเอียด
2018-11-26 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งผู้จัดการโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร รายละเอียด
2018-11-26 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร รายละเอียด
2018-11-26 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2018-11-07 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
2018-10-26 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนงานทั่วไปอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ รายละเอียด
2018-10-26 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาระบบสารสนเทศ รายละเอียด
2018-10-26 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร รายละเอียด
2018-10-26 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เลขานุการผู้บริหาร รายละเอียด
2018-10-26 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2018-10-02 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
2018-09-25 | รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบ 2 ตำแหน่ง ช่างเทคนิคสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
2018-09-17 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
2018-08-31 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ช่างเทคนิคสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
2018-08-27 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2018-08-27 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร รายละเอียด
2018-08-20 | รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย ตำแหน่ง พนักงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2018-08-20 | รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย ตำแหน่ง วิศวกร รายละเอียด
2018-08-16 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานการเงิน รายละเอียด
2018-08-15 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิศวกร รายละเอียด
2018-08-15 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2018-08-10 | รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบ 2 ตำแหน่ง พนักงานการเงิน รายละเอียด
2018-08-10 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ช่างเทคนิคสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
2018-08-06 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง พนักงานการเงิน รายละเอียด
2018-08-01 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง วิศวกร รายละเอียด
2018-07-31 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานออกแบบสร้างสรรค์ รายละเอียด
2018-07-26 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร รายละเอียด
2018-07-26 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้จัดการโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร รายละเอียด
2018-07-26 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนงานซ่อมบำรุง รายละเอียด
2018-07-26 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานต้อนรับและประสานงานผู้ใช้บริการอาคาร รายละเอียด
2018-07-26 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร รายละเอียด
2018-07-25 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานการเงิน รายละเอียด
2018-07-24 | รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบ 2 ตำแหน่ง ช่างเทคนิคสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
2018-07-19 | รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบ 3 ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร รายละเอียด
2018-07-19 | รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบ 3 ตำแหน่ง ช่างเทคนิคสนับสนุนงานซ่อมบำรุง รายละเอียด
2018-07-19 | รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบ 3 ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับและประสานงานผู้ใช้บริการอาคาร รายละเอียด
2018-07-19 | รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบ 3 ตำแหน่ง พนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร รายละเอียด
2018-07-16 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง ช่างเทคนิคสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
2018-07-11 | รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบ 2 ตำแหน่ง พนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร รายละเอียด
2018-07-11 | รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบ 2 ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับและประสานงานผู้ใช้บริการอาคาร รายละเอียด
2018-07-11 | รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบ 2 ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร รายละเอียด
2018-07-11 | รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบ 2 ตำแหน่ง ช่างเทคนิคสนับสนุนงานซ่อมบำรุง รายละเอียด
2018-07-11 | รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบ 2 ตำแหน่ง วิศวกร รายละเอียด
2018-07-04 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับและประสานงานผู้ใช้บริการอาคาร รายละเอียด
2018-07-03 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร รายละเอียด
2018-07-03 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง วิศวกร รายละเอียด
2018-07-03 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง รายละเอียด
2018-07-03 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง พนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร รายละเอียด
2018-06-28 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ช่างเทคนิคสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
2018-06-25 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานบัญชี รายละเอียด
2018-06-25 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เลขานุการผู้บริหารระดับสูง รายละเอียด
2018-06-25 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2018-06-25 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการพัฒนาระบบคุณภาพ รายละเอียด
2018-06-14 | รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบ 3 ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการพัฒนาระบบคุณภาพ รายละเอียด
2018-06-14 | รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบ 3 ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2018-06-14 | รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบ 3 ตำแหน่ง เลขานุการผู้บริหารระดับสูง รายละเอียด
2018-06-14 | รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบ 3 ตำแหน่ง พนักงานบัญชี รายละเอียด
2018-06-14 | รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบ 3 ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ รายละเอียด
2018-06-05 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร รายละเอียด
2018-06-05 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับและประสานงานผู้ใช้บริการอาคาร รายละเอียด
2018-06-05 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง วิศวกร รายละเอียด
2018-06-05 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร รายละเอียด
2018-06-05 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ช่างเทคนิคสนับสนุนงานซ่อมบำรุง รายละเอียด
2018-06-05 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์รอบสอง ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2018-06-05 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์รอบสอง ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการพัฒนาระบบคุณภาพ รายละเอียด
2018-06-05 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์รอบสอง ตำแหน่ง พนักงานบัญชี รายละเอียด
2018-06-05 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์รอบสอง ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ รายละเอียด
2018-06-05 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์รอบสองตำแหน่ง เลขานุการผู้บริหารระดับสูง รายละเอียด
2018-06-04 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์รอบสามตำแหน่ง วิศวกร รายละเอียด
2018-05-30 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการพัฒนาระบบคุณภาพ รายละเอียด
2018-05-30 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง เลขานุการผู้บริหารระดับสูง รายละเอียด
2018-05-30 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ รายละเอียด
2018-05-30 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง พนักงานบัญชี รายละเอียด
2018-05-30 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2018-05-23 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์รอบสองตำแหน่ง วิศวกร รายละเอียด
2018-05-15 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง วิศวกร รายละเอียด
2018-05-04 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการพัฒนาระบบคุณภาพ รายละเอียด
2018-05-04 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เลขานุการผู้บริหารระดับสูง รายละเอียด
2018-05-04 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด
2018-05-04 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ รายละเอียด
2018-05-04 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานบัญชี รายละเอียด
2018-04-26 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง วิศวกร รายละเอียด
2018-04-23 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป รายละเอียด
2018-04-19 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2018-04-11 | รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบ 3 ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2018-04-09 | รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบ 3 ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป รายละเอียด
2018-04-04 | รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบ 2 ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2018-04-03 | รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์รอบ 2 ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป รายละเอียด
2018-03-27 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2018-03-26 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป รายละเอียด
2018-03-16 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานบุคคล รายละเอียด
2018-03-08 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป รายละเอียด
2018-03-08 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม รายละเอียด
2018-03-08 | รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์รอบ 3 ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานบุคคล รายละเอียด
2018-03-02 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์สนับสนุนและประสานงานโครงการความร่วมมือไทย-เกาหลี รายละเอียด
2018-03-02 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานประสานงานทั่วไปโครงการเชียงใหม่สร้างสรรค์ รายละเอียด
2018-03-02 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง รายละเอียด
2018-03-02 | รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร รายละเอียด
2018-02-26 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานการเงิน รายละเอียด
2018-02-26 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์สนับสนุนและประสานงานโครงการความร่วมมือไทย-เกาหลี รายละเอียด
2018-02-26 | รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่งช่างเทคนิคประจำโครงการความร่วมมือไทย-เกาหลี รายละเอียด