Welcome to Northen Science Park Website

กลไกการเชื่อมโยงและตอบสนองกระบวนการสนับสนุน
การสร้างนวัตกรรมอย่างครบวงจร
(Total Innovation Solutions)


โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
(STI Service)

    ให้บริการฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการด้านวิจัย อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติแบบครบวงจร (FABLAB), ศูนย์วิจัยเชิงธุรกิจด้านเทคโนโลยีพลาสมาสำหรับเกษตรและชีวภาพ (ABPlas), ศูนย์พัฒนาวัสดุด้วยเทคโนโลยีลำไอออนและการวิเคราะห์เชิงแสง (CIMO), ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ (NSP Central laboratory) รวมถึงโรงงานต้นแบบกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยเทคโนโลยีคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency Technology; RF) และโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (FOODFABR)

การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
(Tech Startups and Incubation Programs)

การสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา ให้ความรู้แก่ผู้ต้องการเริ่มต้นธุรกิจเทคโนโลยี อาทิ วิธีทำแผนธุรกิจเบื้องต้น และทำหน้าที่บ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีทั้งด้านการทำธุรกิจและด้านเทคโนโลยี

การพัฒนาธุรกิจวิจัย
(Research & Business Development Programs)

    ทั้งการวิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยในมหาวิทยาลัยจากความต้องการทางเทคโนโลยีของภาคเอกชน และการผลักดันงานวิจัยที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ

สนับสนุนทุนและการจับคู่ทางธุรกิจ
(Matching Fund and Business Matching)

    ทำหน้าที่หาแหล่งเงินทุนและทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งส่งเสริมการทำงานร่วมกันของเครือข่ายและหน่วยงานต่าง ๆ โดยการจับคู่ทางธุรกิจ

การให้บริการด้านพื้นที่
(Service Space)

    อาทิ พื้นที่สำหรับผู้ประกอบการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการเข้ามาอยู่ภายในระบบนิเวศนวัตกรรมของอุทยานฯ, ห้องประชุมสัมมนา, ห้องจัดอบรม, ห้องจัดนิทรรศการ, ห้องเอนกประสงค์สำหรับจัดงาน, พื้นที่สำหรับนักศึกษาที่สนใจเป็นผู้ประกอบการ รวมถึง NSP Inno Store ซึ่งจัดให้เป็นพื้นที่ทดสอบตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการให้บริการของเครือข่าย NSP

สิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภคที่สำคัญในการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
(Essential Supporting Facilities)

    เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานภายในอาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ อาทิ NSP Food Hall, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ, ร้านสะดวกซื้อ, พื้นที่ออกกำลังกาย ฯลฯ