Welcome to Northen Science Park Website

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)


     อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวนทั้งสิ้น 497 ล้านบาท ผ่านกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ตั้งอยู่บนพื้นที่การศึกษา ตำบลแม่เหียะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 22,000 ตารางเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 และเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา โดยอาคารฯ แห่งนี้ทำหน้าที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่าง ๆ ตามลักษณะการทำงานแบบ Quadruple Helix ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และชุมชนในพื้นที่ เพื่อการสร้างระบบนิเวศน์เชิงนวัตกรรมนำไปสู่การสร้างนิคมวิจัยที่สมบูรณ์แบบ และเป็นสะพานในการเชื่อมโยงและผลักดันงานวิจัยออกสู่เชิงพานิชย์ รวมถึงการสนับสนุนและเสริมสร้างเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการวิจัยและพัฒนาของทุกภาคส่วน

     ปัจจุบันอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะแม่ข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ทำหน้าที่บริหารจัดการอาคารฯ ได้จัดเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธราณูปโภคไว้รองรับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในอาคาร ทั้งไฟฟ้า น้ำประปา อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบโทรคมนาคม และได้จัดทำกลไกการเชื่อมโยงและตอบสนองกระบวนการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมอย่างครบวงจร (Total Innovation Solutions) ภายในอาคาร ฯ

พื้นที่ภายในอุทยาน