Welcome to Northen Science Park Website

ติดต่อเราเปิดให้บริการวันจันทร์ - วันเสาร์

เวลา 08.30 - 17.00 น.

อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม)

155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์ : 0 5394 8678
โทรสาร : 0 5394 8679