ข้อมูลสาธารณะ

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน 1. โครงสร้างองค์กรและการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. ข้อมูลผู้บริหาร 3. อำนาจหน้าที่ 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 5. ข้อมูลการติดต่อ
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การดำเนินงาน 10. แผนการดำเนินงานประจำปี 11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 3 เดือน 12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ 15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 3 เดือน 20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ 22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน 24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต 39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในส่วนงาน 42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน 43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน