ความเป็นมาของโครงการ

         ด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม ของอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เพื่อให้การปฏิบัติงานและดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดบริบทองค์กร และขอขเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) และเป็นต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมการรับรู้การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างรุ้คุณค่าแก่บุคลากรและผู้ใช้อาคารให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้ทรัพยากร และร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมให้สำนักงานมีพื้นที่สีเขียวและปฏิบัติตามข้อกฏหมาย ระเบียบและข้อปฏิบัติโดยเคร่งครัด

คณะกรรมการดำเนินงาน

แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ด้านสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่

ชั้น 2 (อาคาร A) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

พื้นที่ในสำนักงานของท่าน

ขนาด 1,737 ตารางเมตร (พื้นที่สำนักงาน รวมพื้นที่รอบสำนักงานที่เกี่ยวข้อง)