สื่อประชาสัมพันธ์

บอกลาถุงพลาสติก NSP Inno Store

ประกาศนโยบายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

STeP GO GREEN !! เลือกใช้ทรัพยากรอย่างสร้างสรรค์