อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นส่วนงานวิชาการภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดตั้งขึ้นจากข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 7 คณะ อันประกอบด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ เพื่อเป็นสะพานแห่งการสร้างนวัตกรรม (Bridge for Innovation) ข้ามหุบเหวแห่งความท้าทาย (Valley of Challenge) โดยเชื่อมโยงและผสานการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชนสังคมที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย (ผลงานวิจัย นักวิจัยและเครื่องมือวิจัย) มาใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าในรูปแบบของการผลักดันองค์ความรู้/งานวิจัยให้เกิดการใช้งานเชิงพาณิชย์ (Research Commercialization) การสร้างธุรกิจเทคสตาร์ทอัพ (Tech Startup) ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Enterprise) การทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มในองค์รวม (Total Value Creation) และการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนโดยการบูรณาการองค์ความรู้ งานวิจัย และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยถือเป็นอีกหนึ่งกระบวนการหลักของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มเติมขึ้นมา นอกเหนือจากกระบวนการสอนและการทำวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
วิสัยทัศน์

เป็นอุทยานวิทยาศาสตร์ชั้นนำของเอเชีย
ที่สามารถนำทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
มาพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและ
การเพิ่มมูลค่าแบบองค์รวม

To Become the ASIAN’s Leading University Science Park Utilizing University Resources for Business Innovation and Total Value Creation.พันธกิจ

เชื่อมโยงความร่วมมือจากทั้ง 4 ส่วน (Quadruple Helix Model) ได้แก่ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา
ภาครัฐบาล และภาคชุมชน ในการพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Provide inclusive platforms which connect academic sector, private sector, government sector, and community sector to develop their products, processes, and services using science, technology, and innovation.

ค่านิยมองค์กร

กระบวนการทำนวัตกรรมเป็นเรื่องง่าย
เกิดขึ้นและเห็นผลได้จริง


Make Innovation Simple
SIMPLE / SERVICE / SINCERE


กระบวนการทำงาน
กระบวนการข้ามหุบเหวแห่งความท้าทายเพื่อสร้างนวัตกรรม (Approach to Cross Valley of Challenge) โดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำหน้าที่เป็นสะพานแห่งการสร้างนวัตกรรม (Bridge for Innovation) เพื่อข้ามหุบเหวแห่งความท้าทาย (Valley of Challenge) โดยเชื่อมโยง และผสานการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน สังคมที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย บนพื้นฐานของการนำทรัพยากรที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัย (ผลงานวิจัย นักวิจัยและเครื่องมือวิจัย) มาใช้ประโยชน์และสร้างคุณค่าในเชิงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม


โครงสร้างองค์กร


อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำหน้าที่ในฐานะแม่ข่ายการบริหารงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยบริหารจัดการในรูปแบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย ร่วมกับอีก 6 มหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ อันประกอบไปด้วย
       ● มหาวิทยาลัยแม่โจ้
       ● มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
       ● มหาวิทยาลัยพะเยา
       ● มหาวิทยาลัยนเรศวร
       ● มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
       ● มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เกิดการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem) นำไปสู่การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานนวัตกรรม (Innovation-based Economy) ของภาคเหนือ โดยใช้พลังของมหาวิทยาลัยสร้างความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ต่อไป
อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
(จังหวัดเชียงใหม่)

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือได้รับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการสนับสนุนพื้นที่ตั้งอาคารฯ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เพื่อสร้างให้เกิดระบบนิเวศน์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการสร้างงานวิจัยและพัฒนา โดยได้ให้บริการแก่ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมในพื้นที่อาคารฯ ไปแล้วทั้งสิ้น 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 97 ของพื้นที่ให้บริการทั้งหมด เกิดเป็นกิจกรรมภายในอาคาร จำนวน 8,008 กิจกรรม และมีผู้เข้ามาใช้ประโยชน์จากอาคารอย่างต่อเนื่องแล้วจำนวน 112,236 ราย ทำให้เกิดการจ้างงาน 485 ราย และมีมูลค่าเศรษฐกิจหมุนเวียน 732 ล้านบาท (ข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563)

หน่วยงานความร่วมมือ
( SMEs / Startups / Partner)


วิดีโอเกี่ยวกับอุทยาน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

STeP นำทัพ 3 ทีมตัวแทนนักศึกษา มช. กวาดรางวัลการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 8 ด้วยชัยชนะแบบจัดเต็ม 3 รางวัล เตรียมพร้อมเดินหน้าคว้าชัยต่อในเวทีระดับประเทศ ก.พ. นี้

NIA จับมือ STeP เปิดตัวโครงการ “นิลมังกร” Thailand Inno-BIZ Champion Reginal Round

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์, คณะอุตสาหกรรมการเกษตร และ STeP เปิดหน่วยทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค


ร่วมงานกับ STeP

23 พ.ย. 2563 | ประกาศการต่อสัญญาจ้างพนักงานสัญญาจ้าง รายละเอียด
17 พ.ย. 2563 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองตำแหน่งพนักงานบัญชี รายละเอียด
17 พ.ย. 2563 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองตำแหน่งพนักงานพัสดุ รายละเอียด
17 พ.ย. 2563 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองตำแหน่งพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียด
17 พ.ย. 2563 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกรอบสองตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมและความร่วมมือต่างประเทศ รายละเอียด

ประกาศจัดซื้อ / จัดจ้าง

24 เม.ย. 2563 | ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบสร้างชิ้นงานแบบสามมิติ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการให้บริการศูนย์เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติแบบครบวงจรในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
17 เม.ย. 2563 | ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้งระบบการถนอมอาหารแบบใช้แรงดันสูง (High Pressure Processing) และระบบสร้างสนามไฟฟ้าแบบพัลส์สำหรับฆ่าเชื้อในของเหลว (Pulsed Electric Field) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
17 เม.ย. 2563 | ร่างเอกสารประกวดราคา/ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน การจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งระบบสร้างชิ้นงานแบบสามมิติ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพการให้บริการศูนย์เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติแบบครบวงจรในอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) จำนวน 2 รายการ รายละเอียด
13 เม.ย. 2563 | (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ พร้อมติดตั้งระบบการถนอมอาหารแบบใช้แรงดันสูง (High Pressure Processing) และระบบสร้างสนามไฟฟ้าแบบพัลส์สำหรับฆ่าเชื้อในของเหลว (Pulsed Electric Field) จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด
17 ก.พ. 2563 | ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด