คลินิกเทคโนโลยี โดยอุทยานวิทย์ มช. เดินหน้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่าย อว. และรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ คลินิกเทคโนโลยีที่มีผลงานดีเด่น ในงาน TechnoMart 2023

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะผู้รับผิดชอบการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่ายอว. เพื่อพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 ภายในงาน TechnoMart 2023 วันที่ 14 - 15 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ๊คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดทำแผนงานและโครงการ “การเพิ่มศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปพัฒนาพื้นที่” ของเครือข่าย อว. พร้อมกันนี้ นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ได้ให้เกียรติกล่าวรายงานในพิธีเปิดงานประชุมฯ ซึ่งภายในงาน อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ คลินิกเทคโนโลยีที่มีผลงานดีเด่น ภายใต้แฟลตฟอร์มให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (Technology Consulting Service: TCS) ปี 2565 โดยมี นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดี พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนเครือข่าย อว. เพื่อพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

นอกจากนี้ ภายในการประชุมเดียวกัน อุทยานวิทย์ มช. คว้าโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ แก่โครงการหมู่บ้านข้าวและธัญพืชพื้นถิ่นล้านนา ในรางวัลแพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น (Science Community Incubator: SCI) ปี 2564 ซึ่งเป็นโครงการในความดูแลของคลินิกเทคโนโลยีฯ โดยมี อาจารย์ขจรเดช พิมพ์พิไล เป็นหัวหน้าโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้มอบโล่และประกาศเกียรติคุณดังกล่าว แก่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ที่มีผลงานระดับดีเด่น