STeP ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ประจำปี 2566 พร้อมเป็นตัวกลางมุ่งขับเคลื่อนพัฒนาผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรม

 ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ประจำปี 2566 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมกล่าวภาพรวมโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงฯ และเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการในครั้งนี้ และ ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ได้กล่าวต้อนรับและสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น โดยเครือข่ายฯ TED Fellow ประจำปี 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ในการนี้ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวขึ้น ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) จำนวน 5 หน่วยงาน ซึ่งได้มีการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการก่อนหน้าไปแล้วกว่า 51 หน่วยงานทั่วประเทศ โดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) พร้อมเป็นตัวกลางบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น (Startup) ดึงศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไป