อุทยานวิทย์ฯ มช. เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2566

กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดประชุมติดตามการดำเนินงานและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2566 ณ อาคารจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภาคเหนือ และผู้แทนจาก กปว. ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรจาก 7 มหาวิทยาลัย (ก่อตั้ง) เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

ในการนี้ รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) และโครงการยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยี และส่งเสริมระบบนิเวศสำหรับสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการนำโครงสร้างพื้นฐานภายในมหาวิทยาลัยมาต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม