Regional Entrepreneur Upgrade

เปิดรับสมัครแล้ว...
แผนงานยกระดับธุรกิจภูมิภาค Regional Entrepreneur Upgrade

 ยกระดับผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีในภูมิภาคด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมและงานวิจัย ผ่านกระบวนการยกระดับที่หลากหลายและเกิดการนำไปประยุกต์ใช้งานจริง

ผู้เข้าร่วมแผนงานจะได้รับ
yes การพัฒนาทักษะตามความต้องการ หรือปัญหาที่พบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
yes รับคำแนะนำและติดตามผลโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
► เป็นผู้ประกอบการกลุ่ม Startups, SMEs และวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือ
► ผู้ประกอบการมีแผนการต่อยอดและนำทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้จริงในสถานประกอบการหลังเข้าร่วมโครงการ


ด่วน!!! รับจำนวนจำกัด 
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ -  7 เมษายน    
คลิกเลย 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 09 1412 1655 (น้ำปู)
โทร. 09 6698 1011 (แพรว)
E-mail : reu@step.cmu.ac.th