งาน Policy Forum แห่งปี ที่รวมผู้ขับเคลื่อนนโยบายจากทุกภาคส่วน ชาวภาคเหนือห้ามพลาด เจาะลึก NEC ก้าวอย่างไรให้ยั่งยืน

พบกับ
  • การบรรยายพิเศษ "การพัฒนาเมือง ยกระดับศักยภาพพื้นที่ด้วยการวิจัยและเทคโนโลยีให้พร้อมรับ NEC"
  • การบรรยายพิเศษ "EEC สู่ปัจจัยสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ"
  • เสวนาหัวข้อ "กลไกการขับเคลื่อนโยบายการพัฒนา NEC"
  • เสวนาหัวข้อ "การลงทุนภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อน NEC"
  • เสวนาหัวข้อ "4 พ่อเมือง NEC ผู้นำบูรณาการและขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ"
  • การนำเสนอแผนแม่บทระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ด้วยแนวคิด BCG และข้อเสนอเชิงนโยบาย

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 66 เวลา 8.30 - 17.00 น.
อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

ลงทะเบียนด่วน ที่นั่งและของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด
คลิกเลย

สอบถามเพิ่มเติมโทร.
099 296 3551 (แพง)