อุทยานวิทย์ มช. รับรางวัล CMU-ITA AWARD 2023 ส่วนงานที่มีคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับ A

รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัล “CMU-ITA Award 2023” โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang Mai University - Integrity and Transparency Assessment : CMU-ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในงาน CMU KM Day 2023 โดยอุทยานฯ มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ในระดับ A (คะแนนร้อยละ 85-95) ในการนี้ ศ.ดร.นพ. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติยศ และรศ.ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีและประธานคณะทำงานรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัลดังกล่าว

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้วยแผน 13” โดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่