CMU STeP | Make Innovation Simple


ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร
Human Resources Capacity Development Department

นายชัยวัฒน์ สุขพรรณพิมพ์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อีเมล chaiwat@step.cmu.ac.th

นางสาวศศิภัสร์ เที่ยงมิตร

พนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อีเมล sasipas@step.cmu.ac.th

นางสาววิมลรัตน์ พิลาดิษฐ

พนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อีเมล wimonrat@step.cmu.ac.th

นางสาวอุดมพร เปี่ยมอยู่

พนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อีเมล udomporn@step.cmu.ac.th

CMU STeP | Make Innovation Simple