คณะผู้บริหาร

รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย

ผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล : pitiwat@step.cmu.ac.th

ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ

รองผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล : kasemsak@step.cmu.ac.th

ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี

รองผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล : suriyah@step.cmu.ac.th

นางสาวเมลิน เชื้อมโนชาญ

รองผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล : melin@step.cmu.ac.th

ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล : julaluck@step.cmu.ac.th

อาจารย์ ดร.ทินกร ปงธิยา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล : tinnakorn@step.cmu.ac.th

คุณมาร์ติน เฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง

ที่ปรึกษาอาวุโส
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล : martin@step.cmu.ac.th

อาจารย์ ดร.ฐากร โอภาสสุวรรณ

ผู้จัดการโครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล : takron.op@step.cmu.ac.th

อาจารย์ ดร.ภวิกา มงคลกิจทวีผล

ผู้จัดการโครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล : phavika@step.cmu.ac.th