CMU STeP | Make Innovation Simple


ฝ่ายสร้างสรรค์และการสื่อสาร
Creative and Communication Department

นายอัจชนะพงษ์ อัจชนะวราทา

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสร้างสรรค์และการสื่อสาร
อีเมล adchanapong@step.cmu.ac.th

นางสาวพัชร์สิตา เจริญสุรภิรมย์

พนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร
อีเมล patsita@step.cmu.ac.th

นางสาววัชรีพร เรืองฤทธิ์

พนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร
อีเมล watchareeporn@step.cmu.ac.th

นางสาวสุธาพร ปัญญาไชย

พนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร
อีเมล sutaporn@step.cmu.ac.th

นายอิศรา แก้วเรือง

พนักงานออกแบบสร้างสรรค์
อีเมล Itsara@step.cmu.ac.th

นางสาววาสิตา กอบธัญกิจ

พนักงานออกแบบสร้างสรรค์
อีเมล wasita@step.cmu.ac.th

นางสาวรติพร กัลปพฤกษ์

พนักงานออกแบบสร้างสรรค์
อีเมล ratiporn@step.cmu.ac.th

นางสาวอัจฉราภรณ์ ศักดาวงศ์เสรี

พนักงานออกแบบสร้างสรรค์
อีเมล autcharaporn@step.cmu.ac.th

นางสาวศวรรยา เลิศรัตน์

พนักงานบริหารจัดการโครงการเชียงใหม่สร้างสรรค์
อีเมล sawanya@step.cmu.ac.th

CMU STeP | Make Innovation Simple