CMU STeP | Make Innovation Simple


ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
Innovative Business Development Department

นางสาวขวัญฤทัย นิเวศน์วรการ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล khuanruethai@step.cmu.ac.th

นางสาววรัญญา สนเผือก

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล waranya@step.cmu.ac.th

นางสาวสิริรัตน์ สัจจสมบูรณ์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล sirirat@step.cmu.ac.th

นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์แรง

หัวหน้าหน่วยฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล saovalak@step.cmu.ac.th

นายกันตภาส กังสุวรรณ

หัวหน้าหน่วยฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล kuntapas@step.cmu.ac.th

นายวันโชค มณีเดช

หัวหน้าหน่วยฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล wanchoke@step.cmu.ac.th

นางสาวจตุภรณ์ ทองคำอวน

หัวหน้าหน่วยฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล jatuporn@step.cmu.ac.th

นางสาววิลาสินี บุญเย็น

หัวหน้าหน่วยฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล wilasinee.boo@step.cmu.ac.th

นายวิทูร อะโน

ช่างเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการ
อีเมล vithun@step.cmu.ac.th

นายธีระพงศ์ จิตร์ทะวงศ์

ช่างเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการ
อีเมล teerapong@step.cmu.ac.th

นายทิชากร ดวงจันทร์

ช่างเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการ
อีเมล thichakorn@step.cmu.ac.th

นางสาวชญานิษฐ์ คงแดง

พนักงานบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา
อีเมล chayanit@step.cmu.ac.th

นางสาวศุภิสรา โยธาดี

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล supisara@step.cmu.ac.th

นางสาวรัตนพร บินติอินทร์

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล rattanaporn@step.cmu.ac.th

นางสาวณัฐพร สาครวาสี

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล nuttaporn@step.cmu.ac.th

นางสาวกนกภรณ์ ฟักบาง

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล kanokporn@step.cmu.ac.th

นางสาวณัฐฐา ทรงศุภชัยกุล

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล nuttha@step.cmu.ac.th

นางสาวปานลดา วุฒิรัตน์

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล parnlada@step.cmu.ac.th

นางสาวเกศรินทร์ ซาวแดง

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล kedsarin@step.cmu.ac.th

นางสาวกมลรัตน์ ปันต๊ะ

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล kamonrat@step.cmu.ac.th

นางสาวณัฐพร มีงาม

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล nuttapohn@step.cmu.ac.th

นางสาวธันยพร เต็งชัยศรี

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล thanyaporn@step.cmu.ac.th

นางสาวชรินทร์ทร สุวรรณวงค์

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล charintorn@step.cmu.ac.th

นางสาวพัชรีพร เทพนำชัย

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล patchareeporn@step.cmu.ac.th

นางสาวศิรินภา แก้วใจ๋

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล sirinapa@step.cmu.ac.th

นางสาวอโณทัย มณีวรรณ

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล anotai@step.cmu.ac.th

นางสาวกนกพร วงค์อ่อน

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล kanokporn.wg@step.cmu.ac.th

นางสาววิมาดา ศรีสุวรรณ

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล wimada@step.cmu.ac.th

นายวิชาญ เกิดจะนา

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล wichan@step.cmu.ac.th

นางสาวธวัลรัตน์ อุลลิวัลย์

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล thawanrat@step.cmu.ac.th

นางสาวเยาว์วพันธุ์ ซิโอริส

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล yaowaphan@step.cmu.ac.th

นายกิตติพงศ์ มาชัยยะ

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล kittiphong@step.cmu.ac.th

นางสาวสิรภัทร สุโขบล

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล siraphat@step.cmu.ac.th

CMU STeP | Make Innovation Simple