>


ประกาศและคู่มือแนวทางการใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2023-04-12

เพื่อให้การใช้ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการป้องกันการทุจริต การนำทรัพย์สินของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตน การเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตรงกัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการใช้ ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังประกาศและคู่มือที่แนบมานี้ดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download