>


STeP เปิดบ้านจัดกิจกรรมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 ต่อเนื่องปีที่ 5
2023-02-24

รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมคณะผู้บริหารและพนักงานอุทยานฯ ร่วมต้อนรับ พลโท ชาติชาย ชัยเกษม ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตร "การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 จำนวนกว่า 220 คน ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) ในโอกาสศึกษาดูงาน เยี่ยมชมกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ ประจำปี 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดความเข้าใจในนโยบายและแผนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการศึกษาดูงานจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ของภาคเหนือ

ในการนี้ คณะดูงานยังได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อต่อไปนี้

  • "เมืองอัจฉริยะ" โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
  • "สถานการณ์ยาเสพติด" โดย นายอภิกิต ฉ.โรจน์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (ผอ.ปปส.ภ.5)
  • "การสร้างนวัตกรรมร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ภาคเอกชน หน่วยงานรัฐ" โดย ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

ก่อนปิดท้ายด้วยการนำคณะเดินชมบูธจัดแสดงผลงานนวัตกรรมและผลงานการร่วมวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการต่างๆ จากอุทยานฯ กว่า 50 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คณะได้เยี่ยมชมและทดลองตามอัธยาศัย โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี