>


STeP เข้าร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์
2023-02-10

รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดยสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เพื่อให้บุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มีแนวทางในการบริหารการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็น รวมถึงมีสมรรถนะ และศักยภาพในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานและความต้องการขององค์กร เพื่อตอบสนองต่อภารกิจการขับเคลื่อนนวัตกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มุ่งสู่การให้บริการเพื่อยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้ตอบโจทย์ภารกิจการขับเคลื่อนประเทศได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยการดำเนินงานโครงการ 3 โครงการ ได้แก่
1) โครงการการศึกษาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
2) โครงการจัดทำแผนยกระดับศักยภาพบุคลากรและการพัฒนาทุนมนุษย์สำหรับอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) 
3) โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อชับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ ภายให้การสนับสนุนของ สป. อว.

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม Prime ชั้น 4 โรงแรมไอบิสสไตล์ รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานครฯ