>


BCG Bio Circular Green Economy
2023-02-16

► ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมการผลิตในพื้นที่จังหวัดลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ที่สนใจพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวคิดโมเดล BCG สมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกในด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ภายใต้งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 

yes หากท่านได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ท่านจะได้รับการส่งเสริมและพัฒนา โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม กรอบแนวคิด BCG มาใช้ในสถานประกอบการ ได้รับการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแบบตัวต่อตัวจากผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว และท่านสามารถนำแผนไปใช้ในสถานประกอบการของท่านได้ อาทิเช่น การลดต้นทุนการผลิต การลดของเสีย เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

กิจกรรมในโครงการ
♦ ผู้เชี่ยวชาญเข้าสำรวจและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ณ สถานประกอบการ
♦ ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเฉพาะราย จำนวน 7 Man-day

สมัครได้แล้ววันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 66
งานนี้ฟรี‼️ตลอดทั้งโครงการ
⇒ คลิก  

 

 สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร. 098 4515146 (ทราย)
อีเมล: kharnyakhorn@step.cmu.ac.th