>


มช. จับมือ มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทย์ฯ ภูมิภาค MOU ร่วมกับ อว. และ สกสว. เปิดโครงการ ELP Program เตรียมส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ธุรกิจนวัตกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

2023-01-11

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือ มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) เตรียมเปิดโครงการการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการ จากสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศ (Entrepreneurship Acceleration in Higher Education Through Experiential Learning Program with Global Partners) เพื่อสร้างนักศึกษาและนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย ให้สามารถเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาด แบ่งปัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม จากบริบททั้งในและต่างประเทศ จัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

ในการนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม และกล่าวขานรับความร่วมมือ อันมีคุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ กองขับเคลื่อนและพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้กล่าวเสนอ พร้อมกล่าวถึงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เกิดจากการเล็งเห็นศักยภาพของเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้ง 16 มหาวิทยาลัย ที่มีความพร้อมในการผลักดันและสนับสนุนนักศึกษาให้เกิดการสร้างทักษะและองค์ความรู้ด้านธุรกิจ จึงนำไปสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านธุรกิจให้แก่นักศึกษา ซึ่งมีทั้งหมด 2 รูปแบบ ได้แก่ การนำผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับนักศึกษา และการส่งนักศึกษาไปยังต่างประเทศเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ซึ่งองค์ความรู้และประสบการณ์เหล่านี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไป

สำหรับพิธีลงนามดังกล่าว จัดขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2566 โดยมี รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนลงนามบันทึกข้อตกลงในนามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในเครืออุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั้ง 16 แห่ง ทั้งนี้ผู้ร่วมงานยังได้รับฟังการนำเสนอภาพรวมของโครงการ โดยผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับการดำเนินโครงการการเรียนรู้จากประสบการณ์เพื่อเร่งการเป็นผู้ประกอบการจากสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับในเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศ (ELP Program)