>


STeP เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566 หารือเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการดำเนินการอุทยานฯในระยะยาว
2023-01-04

รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อุทยานฯ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566 พร้อมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จำนวนกว่า 70 คน ณ NSP Conference Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว เพื่อติดตามการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมหารือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับภาครัฐและเอกชนต่อไป