>


STeP จัดประชุมวิชาการ The IRN-2022 Symposium on Plasma Tech - Driving Sustainable Future เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญ ด้านเทคโนโลยีพลาสมาระหว่างผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ
2022-11-10

STeP สนับสนุนมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมอย่างต่อเนื่อง
ขยายเวลาปฏิบัติงานจากที่พัก (Work from Home) ถึง 31 พฤษภาคม 2563
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อประสานกับอุทยานฯ ได้ตามปกติ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์

โทรศัพท์: 053 948678
อีเมล: info@step.cmu.ac.th
Facebook Fanpage: cmustep
Line Official: @cmustep