>


มช. นำทีมผู้บริหารเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
2022-11-14

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. กำหนดจัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคน การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าประชุมร่วมกับ ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและสร้างนวัตกรรม (บพค.) พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก บพค. ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. พร้อมด้วย รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รักษาการแทนรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานฯ เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัย มช. เพื่อร่วมนำเสนอประเด็นความพร้อมและแผนการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านต่าง ๆ ผ่านโครงการพัฒนาบุคลากรวิจัย ผลงานการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมพูดคุยรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับใช้ต่อการดำเนินโครงการต่อไป