>


อุทยานวิทย์ฯ ภาคเหนือร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
2022-10-27

เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ นำโดย รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้แทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และกิจกรรมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาการดำเนินงานตามกรอบทิศทางในการบริหารจัดการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและเป็นแนวทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และการขับเคลื่อนการพัฒนาในภาพรวมของประเทศ

โดยได้รับเกียรติจาก คุณวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) กล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยภายในงานประชุมดังกล่าวได้มีปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนอุทยานวิทยาศาสตร์” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานคณะกรรมการอำนวยการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค นอกจากนี้ร่วมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ และโครงการ “การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564”

สำหรับการประชุมดังกล่าว จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยหวังผลลัพธ์จากการประชุมจะสามารถสร้างแนวทางการบริหารจัดการอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการได้อย่างหลากหลายมากขึ้น