>


รองอธิการบดี มช. ร่วมพิธีเปิดโครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City ด้วยเทคโนโลยี ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
2022-10-27

วันที่ 27 ตุลาคม 65 ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกล่าวต้อนรับในพิธีเปิด “โครงการยกระดับเมืองและท้องถิ่นไทยให้เป็น Smart City ด้วยเทคโนโลยี ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์” ณ NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอไอแอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ จำกัด เทศบาลเมืองแม่เหียะ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองต่าง ๆ ทั่วภาคเหนือร่วมงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ แบ่งปันกระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาเมืองอัจฉริยะ รวมถึงเผยแพร่แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง (City Digital Data Platform) อันมีเทศบาลเมืองแม่เหียะเป็นต้นแบบการพัฒนาไปสู่การเป็น Smart City

ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยภายในงาน ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบรรยายพิเศษในหัวข้อต่าง ๆ กิจกรรมเสวนา ”แนวทางการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ สู่การเป็นเมืองน่าอยู่” กิจกรรม Workshop “Design Thinking for Smart City” พร้อมบูธนิทรรศการจากหน่วยงานและบริษัทเอกชนต่าง ๆ ในด้านเทคโนโลยี โดยทุกกิจกรรมได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก