>


STeP ร่วมสัมมนา The Symposium 2022 on Nano and Plasma Technology For Advanced Material แลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญ ด้านงานวิจัยระหว่างเครือข่ายนักวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศ
2022-10-21

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รักษาการรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและแนะนำอุทยานฯ แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา The Symposium 2022 on Nano and Plasma Technology For Advanced Material Manufacturing ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยไทย โปรแกรมที่ 16 ปฏิรูประบบอุดม ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 ในระดับทุน Network Strengthening Fund:S&T โดยหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากาลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดยมี รศ.ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและเป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมด้วยผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมการสัมมนา Professor Dr. Jonghwan Suhr จาก Sungkyuakwan University ในการบรรยายเรื่อง Activities and R&D in 3D Printing และทีมวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนาโนและพลาสมา ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น การผลิตเพื่อประยุกต์ใช้ตลอดจนการนำเทคโนโลยีไปใช้ในด้านอื่นๆให้มีความหลากหลาย สร้างทางเลือกที่ดีที่จะพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวงการอุตสาหกรรมต่างๆ ณ NSP Exhibition Hall อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)