>


STeP ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้เข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้การบริหารจัดการองค์กรด้วยนวัตกรรม พัฒนาศักยภาพผู้นำสู่กลุ่มประชาชนอาเซียน
2022-10-08

วันนี้ (8 ตุลาคม 2565) เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รักษาการแทนรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนา "การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม และการบริหารงานบริการวิชาการและบริการสังคม" ร่วมกับ ศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานอนุกรรมการด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย, ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), คุณพีรพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการพัฒนาสรรถนะผู้บริหาร หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารงานอุดมศึกษา เพิ่มศักยภาพในการวางแผนกลุยุทธ์การบริหารจัดการส่วนงาน ผสานองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการก้าวสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่มประชาคมอาเซียน