>


มทส. ลงพื้นที่ผสานพลังเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประชุมเชิงปฏิบัติยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคของไทย (ภาคเหนือ)
2022-09-08

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดประชุมเชิงปฏิบัติยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคของไทย (ภาคเหนือ) ภายใต้โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่ ณ NSP Multi Purpose Room (D204) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยมี คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคุณจักริน วังวิวัฒน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และคุณวิศณุ วิเศษสิงห์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมในฐานะหน่วยงานความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

ในการนี้ รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้แทนอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ นำทีมผู้บริหาร 7 มหาวิทยาลัยผู้ก่อตั้งเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเข้าร่วมประชุมดังกล่าว พร้อมร่วมแสดงความคิดเห็นและหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อรวบรวมข้อมูลกลไกสำคัญในการพัฒนาการดำเนินงานตามกรอบทิศทางในการบริหารจัดการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และนำไปเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม