>


7 มหาวิทยาลัยผู้ก่อตั้งเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตบเท้าเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2565
2022-09-07

ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานและพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2565 ณ NSP Conference Hall (D206) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

ในการนี้ รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้แทนอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ ผู้แทนอุทยานฯ ในฐานะแม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ นำทีมผู้บริหารและคณะทำงาน 7 มหาวิทยาลัยเครือข่ายผู้ก่อตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ที่ได้รับงบประมาณในการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ และโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่น ในภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม พร้อมร่วมวางแผนพัฒนาการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถสร้างประโยชน์พัฒนาเศรษฐกิจในภาคเหนือด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม