>


CMU STeP ขอแสดงความยินดี
2022-09-01

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ...

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์

►ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป