>


อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี
2022-09-01

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ

ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

► โดยยังดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป