>


STeP ร่วมเสวนาระดมสมอง APEC Media Focus Group ครั้งที่ 6 นำเสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ MSMEs จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อน
2022-08-26

รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเวทีเสวนาระดมสมอง APEC Media Focus Group ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “Sustainable MSMEs, Women and Business” โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีในการแบ่งปันประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ MSMEs ในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ รวมถึงให้ความสำคัญของบทบาทสตรีในการทำธุรกิจ

ในช่วงแรกของการเสวนา รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย บรรยายนำเสนอแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ MSMEs จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อน ร่วมกับผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากลายหน่วยงาน องค์กร และภาคเอกชน ได้แก่ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, สมาพันธ์ SME จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) เชียงใหม่, ผู้ประกอบการ MSME สาขาการเกษตร แบรนด์ ฮิลล์คอฟฟ์ ก่อนเข้าสู่ช่วงที่ 2 ของการเสวนาพูดคุยถึงบทบาทสตรีในการทำธุรกิจ พร้อมปิดท้ายด้วยการเปิดโอกาสให้มีการตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นร่วมกัน

สำหรับการเสวนาดังกล่าว เป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจ การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรม APEC Media Focus Group โดยเฉพาะประเด็นการสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 โดยมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้จัดขึ้น