>


STeP นำทีม 5 เครือข่ายอุทยานวิทย์ฯ ภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
2022-08-22

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยะ ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ นำทีมเจ้าหน้าที่อุทยานฯ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก 5 เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร, อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมและการบริหารจัดการผู้ใช้บริการพื้นที่” ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์การทำงาน พร้อมเสนอแนะแนวทางการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมและการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่โดยเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ในการนี้ นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคทั่วประเทศร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 15 มหาวิทยาลัย

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแม่งานจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยกำหนดจัดกิจกรรมเป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2565 โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับฟังเสวนา “แนวทางการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมและการบริหารจัดการผู้ใช้บริการพื้นที่” เสวนา Chit Chat Share มุมมองภาคเอกชนกับการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมในอุทยานวิทยาศาสตร์” กิจกรรมศึกษาดูงาน กิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงกิจกรรมสานสัมพันธ์เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยทุกคนต่างเต็มที่กับทุกกิจกรรม พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และผู้ใช้บริการ