>


STeP ยกขบวนทีมผู้ประสานงานเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภายใต้แผนงานการเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจเทคโนโลยี
2022-08-17

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะแม่ข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภายใต้แผนงานการเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจเทคโนโลยี โดยมี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ และได้รับเกียรติจาก ดร.วัฒนจักร พุ่มวิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายในหัวข้อ “การดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภายใต้กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดยมี รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภายใต้แผนงานการเตรียมความพร้อมบุคลากรมหาวิทยาลัยสู่ธุรกิจเทคโนโลยี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2565 ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) และโรงแรม แคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าใจแนวทางการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค พร้อมเสริมองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป

โดยตลอดการจัดกิจกรรมทั้ง 3 วัน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยตัวแทนจาก 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ และอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพาจากนั้นได้รับฟังบรรยาย “การสร้างกรอบแนวคิด แรงบันดาลใจการทำงาน แบบสร้างสรรค์ในเชิงรุก และการเพิ่มประสิทธิภาพทักษะการประสานงาน” โดย คุณปิยะณัฐ แสงภัทราชัย ต่อด้วยกิจกรรมระดมสมองออกแบบแนวทางการปรับปรุงแผนการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรับฟังบรรยายหัวข้อ “หน้าที่และบทบาทของทีมงานผู้ประสานงานในสถานะ Intermediary” โดย ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว ยังคงดำเนินการและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด