>


STeP เข้าร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ประจำปี 2565 
2022-08-09

ผศ.ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในฐานะเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ประจำปี 2565 ณ ห้อง Eternity Ballroom ชั้น 1 โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวภาพรวมโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงฯ และเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ พร้อมมี ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กล่าวสรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น โดยเครือข่ายฯ TED Fellow อีกด้วย

ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ เครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) จำนวน 18 หน่วยงานทั่วประเทศ ซึ่งจากเดิมได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ไปแล้ว 34 หน่วยงาน โดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะเครือข่ายร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) พร้อมบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีศักยภาพและความพร้อมในการประกอบธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนและได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนเพิ่มมากขึ้น